فلوسوئیچ


فلو سوئیچ برای چه استفاده می شود؟

همانطور که قبلا گفته شد، سوئیچ های جریان برای نظارت و کنترل نرخ جریان سیال در یک سیستم فرآیند صنعتی استفاده می شوند. سیستم‌های صنعتی خودکار که رسانه‌های سیال را پردازش می‌کنند، برای اطمینان از نرخ جریان ایمن و بهینه، به شدت به سوئیچ‌های جریان متکی هستند.

فلو سوئیچ

محصول به لیست علاقه مندی اضافه شد
محصول به لیست مقایسه اضافه شد

با پذیرش کوکی میتوانید تجربه کاربری بهتری در سایت ما داشته باشید.